Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi - Arus
Demiryolu Mühendisleri Derneği

TCDD Taşımacılık A.Ş. Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayınlandı

7 Ocak 2017 tarihli ve 29941 sayılı resmî gazetede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A. Ş. Genel Müdürlüğü disiplin amirleri yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:00

7 Ocak 2017 tarihli ve 29941 sayılı resmî gazetede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A. Ş. Genel Müdürlüğü disiplin amirleri yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Amaç:

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi  merkez teşkilatı ile merkeze doğrudan bağlı iş yerleri ve servis müdürlüklerinde çalışan personelin disiplin amirlerinin tayin ve tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi merkez teşkilatı ile merkeze doğrudan bağlı iş yerleri ve servis müdürlüklerinde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine tabi olarak görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak:

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;a) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,b) Merkez teşkilatı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,c) Merkeze doğrudan bağlı işyerleri: YHT İşletme Müdürlüğü, Marmaray İşletme Müdürlüğü, Ankara Demiryolu Fabrikası, Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Adapazarı, Ankara, Eskişehir, Sivas Araç Teslim Alma Müdürlüklerini,ç) Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen (I) sayılı cetvele tabi personel ile (c) bendinde belirtilen (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli,d) Servis müdürlükleri: Merkez teşkilatına doğrudan bağlı servis müdürlükleri ile İşletme Müdürlüklerine doğrudan bağlı servis müdürlüklerini,e) TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,f) (I) sayılı cetvele tabi personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen personeli,g) (II) sayılı cetvele tabi personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen sözleşmeli personeli ifade eder.

Disiplin amirleri:

MADDE 5 – TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi merkez teşkilatı ile merkeze doğrudan bağlı iş yerleri ve servis müdürlüklerinde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat:

MADDE 6 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük:

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliği indirmek için tıklayınız.

Bu haber için gelen aramalar:

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz